ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន អឹឡាយអិន ហ្វ័រវើឌីង (ខេមបូឌា) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញឈានមុខគេមួយ និងផ្តោតជាចម្បងលើភ្នាក់ងារកក់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រ ផ្លូវអាកាស ផ្លូវគោក ។ បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រើប្រាស់ឡូជីស្ទីកធ្វើជាសេវាចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយដល់សង្គមឱ្យរីកចម្រើនប្រកប ដោយសុខដុមរមនា បង្កើតវប្បធម៍សាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាព ច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសដែលផ្តល់ការរៀនសូត្រ គឺជាបេសកកម្មដែលផ្តោតទៅលើការជួយដល់មនុស្ស និងបង្កើតសហគ្រាសដឹកជញ្ជូនមួយដែលមានអាយុកាលមួយសតវត្សរ៍ ។ យើងផ្តល់ជូនសេវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ។